BAVI dalinasi patirtimi su Moldovos Nacionaline maisto saugos tarnyba

5432Baltijos agroverslo instituto (BAVI) kvietimu 2014 m. lapkričio mėnesį penkių dienų mokomajam vizitui į Lietuvą atvyko keturi Moldovos Respublikos Nacionalinės maisto saugos tarnybos atstovai.

Vizito metu mokymų dalyviai susipažino su Lietuvos daugiamečiu nacionaliniu kontrolės planu, veikiančia maisto ir veterinarinio audito sistema, ES ir tarptautiniais reikalavimais. BAVI ekspertai pasidalino Daugiamečio plano kūrimo ir vykdymo pagal ES Acquis patirtimi. Moldovos delegacija lankėsi Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, VšĮ „Ekoagros“, įmonėse UAB „Riešės plantacija“, AB „Kauno grūdai“, UAB „Arvi fertis“, UAB „Marijampolės pašarai“, kuriose įdiegtos ir veikia savikontrolės sistemos.

Baltijos agroverslo institute vyko apvalaus stalo diskusija, kurios metu Lietuvos ekspertai  pristatė ES teisės aktų reikalavimus taikomus rengiant vieningą integruotą Daugiametį nacionalinį kontrolės planą, planuojant bei vykdant vidinį ir išorinį auditą. Taip pat buvo pasidalinta Lietuvos audito procedūrų vykdymo bei Daugiamečio nacionalinio kontrolės plano rengimo patirtimi.

Moldovos specialistų vizitas surengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos finansuojamą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektą „Moldovos nacionalinės maisto saugos tarnybos pareigūnų administracinių gebėjimų stiprinimas rengiant ir įgyvendinant Moldovos Vieningąjį integruotą daugiametį nacionalinį kontrolės planą pagal ES teisės aktų reikalavimus“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – teikti konsultacinę pagalbą nuo 2013 m. sausio 13 d. įsteigtai Moldovos Respublikos Maisto saugos tarnybai, stiprinti keturių Maisto saugos tarnybos specialistų administracinius ir kvalifikacinius gebėjimus.

Moldova, kaip šalis, ketinanti eksportuoti savo gyvūninę produkciją ES rinkai, privalo identifikuoti trūkumus vykdytoje rinkos priežiūroje, vertinti suplanuotos tvarkos veiksmingumą, taip pat remdamasi audito medžiaga patvirtinti, ar vykdoma valstybinė kontrolė ir priežiūra yra pakankama ES „Higienos reglamentų paketo“ ir nacionalinių teisės aktų tikslams pasiekti. ES valstybių narių, įskaitant ir trečiąsias šalis, ketinančias eksportuoti maisto ir žemės ūkio produktus į ES rinką, prievolė – sudaryti ir vykdyti taip vadinamą šalies Vieningąjį integruotąjį Daugiametį nacionalinį kontrolės planą. Vieningasis integruotasis Daugiametis nacionalinis kontrolės planas sudaro tvirtą pagrindą Europos Komisijos audito tarnyboms rengti patikrinimus trečiosiose šalyse – potencialiose eksportuotojose į ES rinką. Moldovos pareigūnai vis dar susiduria su akivaizdžiais teoriniais ir praktiniais sunkumais, rengiant esminius plano pagal ES teisės reikalavimus segmentus.

Siekiant parengti visas Moldovos plano dalis, būtina papildomai apmokyti itin aukštos kvalifikacijos su stipriais administraciniais gebėjimais Moldovos specialistus. Jie turėtų gebėti ši planą nuolat analizuoti, prireikus atlikti pataisymus ir papildymus, taip pat rengti ataskaitą apie plano įgyvendinimą, kuri būtų teikiama Europos Komisijai, jai paprašius.

Projektas tęsia 2012 – 2013 m. BAVI pradėtą bendradarbiavimą su Moldovos Respublikos Žemės ūkio ir maisto pramonės ministerija ir Nacionaline maisto saugos tarnyba. Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimiems ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui, ypatingą dėmesį teikiant tolesnėms reformoms maisto saugos srityje.

Apie tai skaitykite: BNS

URM LTLVB_logo