Kviečiame pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. paramos galimybėmis

BAVI specialistai suteiks Jums konsultacijas visais su ES parama susijusiais klausimais - patars, kokie yra konkrečios paramos priemonės reikalavimai, įvertins paramos skyrimo galimybes Jums, parengs paraišką, verslo planą ir dokumentus, teikiamus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), konsultuos paraiškos vertinimo metu.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Paraiškų surinkimo terminas: nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30

Finansuojamos veiklosŽemės ūkio produktų gamyba, apdorojimas, paruošimas realizacijai.

Tinkamas pareiškėjas: Tinkamas pareiškėjas – jaunesnis kaip 40 metų ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas. Jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.

Parama skiriama ūkiams, kurių potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8.000 Eur (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), t.y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plane turės būti numatyta nemažesnio kaip 8.000 Eur dydžio ūkio įkūrimas.

Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėnesių nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi tapti aktyviu ūkininku.

Paramos dydis: iki 50 tūkst. Eur, kai kuriamas gyvulininkystės ūkis – iki 60 tūkst. Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc.

Parama išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas ir projekto dydį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paskutinė 50 proc. arba 20 proc. (jeigu nustatyti 3 mokėjimai) išmokos dalis, išmokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.

Finansuojamos investicijos:

 •   nekilnojamojo turto statybos ir/arba rekonstrukcijos išlaidos;
 •   žemės ūkio technikos ir padargų įsigijimas;
 •   naujų įrenginių ir įrangos įsigijimas;
 •   bendrosios išlaidos;
 •   daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
 •   ūkinių gyvūnų įsigijimas.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”

Paraiškų surinkimo terminas: nuo 2015-05-04 iki 2015-06-30.

Finansuojamos veiklos:

 • žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant paramą pirmą kartą besikuriantiems jauniesiems ūkininkams, siekiantiems atitikti ES standartus, ir eksperimentiniams, mokomiesiems ir bandymų ūkiams;
 • valdoje pagamintiems ir/arba užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai;
 • biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms;
 • trumpos rotacijos želdiniams įveisti.

Tinkamas pareiškėjas: ūkininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ar jų grupės, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurio valdos ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija yra ne mažesnis kaip 8.000 EUR (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), veikiantis ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. Pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir/arba paslaugų žemės ūkiui teikimo per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų.

Paramos dydis: Supaprastinta tvarka teikiamų projektų maksimali paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas gali siekti iki 50.000 Eur. Įprastine tvarka teikiamų projektų maksimali paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas gali siekti iki 400.000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

Vykdant žemės ūkio produktų gamybą:

 • gyvulininkystės, įskaitant biodujų gamybą, sektoriuje – iki 40-50 proc.;
 • augalininkystės sektoriuje ir trumpos rotacijos želdiniams – iki 30-40 proc.;
 • sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose – iki 50 proc.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams, investicijoms į ekologinį ūkininkavimą (tik gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės ir daržininkystės sektoriuose), pareiškėjams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir/arba vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, kolektyvinėms investicijoms ir integruotiems projektams, veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP.

Paramos intensyvumas, kai vykdomas valdoje pagamintų ir/ar užaugintų žemės ūkio produktų apdirbimas, perdirbimas ir pateikimas rinkai - iki 50 proc.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP.

Finansuojamos investicijos:

 • nekilnojamojo turto statybos ir/arba gerinimo išlaidos;
 • naujų įrenginių ir/arba įrangos (įskaitant technikos) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos;
 • investicijos į nematerialųjį turtą (kompiuterinė, programinė įranga);
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas;
 • bendrosios išlaidos (architektų, konsultantu paslaugos, viešinimo išlaidos ir kt.).

Norėdami išsamios konsultacijos susisiekite tel. 8 5 210 7312,

el. paštu info@bavi.lt