Kaip vesti projekto išlaidų apskaitą ir buhalteriją?

Projekto išlaidų apskaita turi būti vykdoma atsižvelgiant į ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Visi su projektu susiję ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos turi būti registruojami projekto vykdytojo (partnerio) ir paslaugų teikėjo, prekių tiekėjo arba rangovo apskaitoje bei pagrįsti apskaitos dokumentais, turinčiais visus privalomus rekvizitus, nustatytus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje. Su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų, įprastinių, organizacijos (įmonės, įstaigos) operacijų, arba su kitais organizacijos (įmonės, įstaigos) vykdomais projektais susijusių operacijų. Projekto operacijoms apskaityti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitus atskyrimo būdus, pavyzdžiui, kodavimą.

Kiek reikia turėti žemės, norint tapti ūkininku?

Ūkininko ūkis registruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu. Registruojant ūkininko ūkį, viena iš sąlygų yra turėti žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės ar kita registruotina teise. Žemės valdos dydis nereglamentuojamas.

Noriu paklausti ar vyno, alaus darymas ir demonstravimas įeina į kultūros paveldą ir kokiu įstatymu ar kitu teisės aktu tai yra apibrėžta.

Vyno ar alaus darymo demonstravimas gali būti pripažintas (sertifikuotas) tautinio paveldo produktu pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3043), jeigu atitinka Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijus, patvirtintus žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-49 (Žin., 2008, Nr. 107-4110). Ar gaminius galima pripažinti tautinio paveldo produktu, sprendžia Ekspertų komisija, kurių sprendimas patvirtinamas žemės ūkio ministro įsakymu.

Norėjau pasidomėti ar tiesa, kad jeigu turi žemės ir nieko joje nesodini, tai dabar bus skiriama bauda?

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nėra numatyta administracinės atsakomybės už nesodinimą. Kodekso 52(2) straipsnyje nustatyta, kad žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Kodekso 100 straipsnyje nustatyta, kad jei privačia nuosavybės teise priklausanti, nuomojama ar subnuomojama žemė yra nesutvarkoma taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų. Kodekso 107 straipsnyje nustatyta, kad žemės savininkų arba kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nėra privaloma žemės sklype ką nors sėti ar sodinti, tačiau privaloma imtis priemonių kovoti su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis. Taigi jei turimą žemės sklypą reguliariai nušienausite, kad joje neaugtų piktžolės, administracinės atsakomybės pagal Kodeksą nekils.

Kokių leidimų ir dokumentų reikia norint užsodinti mišku žemės ūkio paskirties žemę?

Pareiškėjai, norintys žemės ūkio paskirties žemę apželdinti mišku, turi iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus gauti leidimą įveisti mišką ne miško žemės sklype (išskyrus atvejus, kai miškas veisiamas žemės ūkio naudmenose, esančiose miškų ūkio paskirties žemėje). Prie leidimo įveisti mišką ne miško žemės sklype turi būti pridėtas žemės sklypo planas, kuriame pažymėtas žemės sklypas ar jo dalis, kurioje leidžiama veisti mišką. Taip pat privaloma pateikti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, patvirtintą VĮ miškų urėdijos, kurios veiklos teritorijoje yra veisiamo miško plotas, miškų urėdo ar jo įgalioto valstybinio miškų pareigūno. Jei miškas veisiamas Natura 2000 teritorijoje, turi būti pateikiama pažyma, išduota saugomos teritorijos direkcijos pagal žemės valdos buvimo vietą, kurioje nurodyta, kad galima veisti mišką Natura 2000 teritorijoje.

*privalomi užpildyti langeliai