Kvietimas teikti paraiškas pagal Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą

Nuo 2015 m. vasaro 11 d. iki 2015 m. balandžio 13 d. renkamos paraiškos pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau – Schemą).

Priemonės tikslas  – didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

  • naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;
  • esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų neigiamą poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;
  • naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu;
  • naujos inovatyvios aplinkosauginės programinės, technologinės ir (arba) gamybinės įrangos (gamybinių technologinių linijų, įrenginių, mašinų ar pan.) įsigijimu ir diegimu.

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu ir (arba) tik pareiškėjo įmonėje inovatyvioms technologijoms, technologiniams procesams, programinei, technologinei ir (arba) gamybinei įrangai.

Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip vienus metus iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos ir atitinkantis visus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas gali nuspręsti įgyvendinti projektą su partneriu (-iais), pretenduojančiu (-iais) gauti finansavimą arba nepretenduojančiu (-iais) jo gauti. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte turi būti pagrįstas projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais.

Pagal Programą skatinama įgyvendinti dvišalius partnerystės projektus, tačiau į projektą neprivaloma įtraukti partnerio. Dvišaliu partnerystės projektu laikomas projektas, įgyvendinamas kartu su Norvegijos Karalystėje registruotu (-ais) partneriu (-iais), nesusijusiu (-iais) su pareiškėju. Už partnerio (-ių), kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-enys), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje, įtraukimą į projektą skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas – 1.500 tūkst. EUR. Ūkio ministerija pasilieka teisę didinti pagal šį kvietimą planuojamą paskirstyti finansavimo sumą iki 3.579.997,25 EUR.

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 170 tūkst. EUR, o didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui – 1.500 tūkst. EUR.

Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  • 45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;
  • 35 procentus – vidutinei įmonei;
  • 25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius.

Daugiau apie šią priemonę >>>

http://www.norwaygrants.lt/programos/kvietimai/program/3/id/65/

kvietimas_teikti_paraiskas_pagal_2009_2014_m._norvegijos_finansinio_mechanizmo_zaliosios_pramones_inovaciju_programos_

partnerystes_projektu_schema