EK paskelbė 2014 m. preliminarius visų valstybių narių ir ES institucijų oficialios paramos vystymuisi duomenis

2015 m. balandžio 8 d. Europos Komisija paskelbė 2014 m. preliminarius visų valstybių narių ir ES institucijų oficialios paramos vystymuisi (OPV) duomenis, pagal kuriuos 2014 m. kolektyvinė ES ir valstybių narių skirta parama vertine išraiška padidėjo 1,7 mlrd. eurų arba 2,4 proc. lyginant su 2013 m. ir sudaro 58,2 mlrd. eurų, t. y. 0,42 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. ES išlieka didžiausia paramos besivystančioms šalims teikėja pasaulyje.

Pagal preliminarius 2014 m. Lietuvos skirta OPV sudarė 30,45 mln. eurų, t. y. 0,09 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Lietuvos parama, skirta daugiašaliu pagrindu, sudarė 25,77 mln. eurų (84,6 proc.) ir dvišaliu pagrindu 4,68 mln. eurų (15,4 proc.). Didžiąją Lietuvos OPV dalį sudaro daugiašaliu pagrindu skirtos įmokos į Europos plėtros fondą ir įnašo į bendrąjį ES biudžetą dalis, panaudota ES išorės politikai įgyvendinti. 2014 m. šios įmokos atitinkamai sudarė daugiau nei 3,77 ir 19,16 mln. eurų. Dvišaliu pagrindu parama buvo skirta Rytų partnerystės valstybėms, Afganistano Islamo Respublikai ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos paramos gavėjų sąrašą.

2014 m. Lietuva skyrė daugiau nei 370 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai. Didžioji Lietuvos suteiktos humanitarinės pagalbos dalis teko Ukrainai, kurią sudarė priemonės, reikalingos užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas iš Donecko ir Luhansko sričių perkeltiems Ukrainos gyventojams; sužeistųjų gydymas Lietuvoje; lėšos, skirtos nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusių vaikų perkėlimui į Lietuvą 2014–2015 mokslo metams. Lietuva humanitarinę pagalbą Ukrainai ir kitoms nuo gamtinių nelaimių ir ginkluotų konfliktų nukentėjusioms šalims skyrė ir per tarptautines organizacijas.

Nuo 2004 m. Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, įsipareigojo skirti lėšų vystomajam bendradarbiavimui ir remti ilgalaikį ir darnų besivystančių valstybių vystymąsi, jų pastangas mažinti skurdą ir integruotis į pasaulio ekonomiką. 2005 m. gegužės 24 d. Europos Tarybos išvadose Lietuva, kaip ir kitos po 2004 m. prie ES prisijungusios valstybės narės įsipareigojo siekti, kad iki 2015 m. OPV būtų skiriama iki 0,33 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. Kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms šis įsipareigojimas – 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų. Pagal preliminarius 2014 m. duomenis tik 4 ES valstybės narės įgyvendino OPV įsipareigojimus.

16 ES valstybių narių, taip pat ir Lietuvos, oficialios paramos vystymuisi santykio su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis rodiklis 2014 m. sumažėjo. Šios tendencijos priežastys ir būdai jai įveikti yra analizuojami nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. OPV įsipareigojimų aktualumas pažymėtinas ir naujosios vystymosi darbotvarkės po 2015 metų ir jos įgyvendinimo priemonių atžvilgiu. Ši darbotvarkė pakeis Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir nustatys vystymosi gaires ne tik besivystančioms, bet ir išsivysčiusioms šalims.

Oficiali parama vystymuisi (OPV) – lėšos, skiriamos šalies donorės nacionalinių institucijų ir organizacijų šalims paramos gavėjoms, esančioms Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos paramos gavėjų sąraše. Lietuva dar nėra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė, tačiau informaciją apie OPV kasmet teikia šios organizacijos Paramos vystymuisi komitetui (OECD/DAC).

Užsienio reikalų ministerijos informacija