Patvirtintas paramos paraiškų pagal 2014–2020 m. KPP priemones paraiškų priėmimo tvarkaraštis

2015 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones paraiškų priėmimo 2014–2015 m. tvarkaraštis. Paraiškų teikimo grafike numatytas paraiškų rinkimas pagal daugiau nei 40 priemonių ar veiklų, pagal kai kurias iš jų („Parama asbestinių stogų dangos keitimui“, „Parama vietiniams keliams“) paraiškas bus galima teikti jau nuo š. m. kovo 2 d. Kaip ir buvo numatyta anksčiau, iki vasario 6 d. tęsiamas paraiškų rinkimas pagal „Leader“ priemonę (veikla „Parengiamoji parama“). Pagal su plotu susijusias priemones paraiškas ir naujuoju laikotarpiu bus galima teikti kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis.

Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones priėmimo 2014-2015 metais grafikas

Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui

2015-04-01

2015-05-29

1.2

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

2

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

2.1

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

3

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

2015-04-01

2015-12-31

4

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

2015-05-04

2015-06-30

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

2015-06-01

2015-07-31

4.3

Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą

4.3.1

Parama žemės konsolidacijai

2015-09-01

2015-12-31

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

2015-08-03

2015-09-30

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

2015-06-01

2015-06-30

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms

4.4.1

Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas

2015-04-01

2015-07-31

6

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2015-04-01

2015-04-30

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

2015-10-05

2015-11-30

6.3

Parama smulkiems ūkiams

2015-04-01

2015-06-30

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

2015-08-03

2015-09-30

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

2015-09-01

2015-11-30

7

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

7.3

Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai

2015-11-02

2015-12-31

7

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2015-03-02

2015-04-30

7

Parama vietiniams keliams

2015-03-02

2015-04-30

7.6

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
Tradicinių amatų centrų plėtra

2015-05-04

2015-06-30

8

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

8.1

Miško veisimas (naujoms paraiškoms)

2015-07-01

2015-08-31

8.3-4

Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2015-08-03

2015-08-31

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2015-06-01

2015-06-30

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

2015-09-01

2015-09-30

9

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

10

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

10.1

Veikla

10.1.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

10.1.2

Specifinių pievų tvarkymas

10.1.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

10.1.4

Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

10.1.5

Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse

10.1.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

10.1.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

10.1.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

10.1.9

Programa „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

10.1.10

Programa „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

10.1.11

Programa „Dirvožemio ir vandens apsauga“
tęstiniams KPP 2007–2013 įsipareigojimams pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas

10.1.12

Parama nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimui

11

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*

11.1-11.2.

naujoms paraiškoms

 

tęstiniams KPP 2007–2013 įsipareigojimams pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“

12

NATŪRA 2000 IŠMOKOS IR SU BENDĄJA VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*

12.1

kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą N2000 vietovėse

12.2

kompensacinė išmoka už miško hektarą N2000 vietovėse

13

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITOKIŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*

13.2

Kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą kitose vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių

13.3

Kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

15

MIŠKŲ APLINKOSAUGOS IR KLIMATO PASLAUGOS IR MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS

16

BENDRADARBIAVIMAS

16.3

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

2015-08-03

2015-09-30

16.4

Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu

17

RIZIKOS VALDYMAS

17.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokos

2015-07-01

2015-12-31

 

Gyvūnų draudimo įmokos

2015-07-01

2015-12-31

LEADER

LEADER PROGRAMA

2014-12-06

2015-02-06

19.1

Parengiamoji parama

2015-04-20

2015-08-31

19.2

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS    

19.3

VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas    

19.4

Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui    

20

TECHNINĖ PAGALBA    

20.1

Parama programos valdymui, įgyvendinimui, stebėsenai, kontrolei ir vertinimui ir informavimui ir viešinimui    

20.2

Lietuvos kaimo tinklui

2015-10-05

2015-11-30

113

IŠMOKOS ŪKIUS PERLEIDŽIANTIEMS ŪKININKAMS (discontinued)    

 * Paraiškos renkamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis