Patvirtintos „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės

 Nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šios priemonės įgyvendinimo taisyklės patvirtintos  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės V.Baltraitienės  2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 (Taisyklės).  

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ prioritetas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas. Tikslinės sritys – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, kompleksiniai tikslai – inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida, aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra, klimato kaitos švelninimas. 

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Pagal priemonės veiklos sritį remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai.

Paramos pagal šią priemonės veiklos sritį gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus ir pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos – turi aukštąjį ar profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (patvirtinta LR Žemės ūkio ministerijos). Jei pareiškėjas neatitinka nei vieno nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos.

Paramos paraiškos, teikiamos su projekto partneriais, nepriimamos. Pareiškėjas/paramos gavėjas įgaliojimą veikti jo vardu kitam asmeniui gali suteikti tik iškilus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka Taisyklėse tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, t.y. projektas atitinka Taisyklėse nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo, paraišką teikia įvardintas tinkamu subjektas, projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veiklos srities veikla, pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų ir pan.

Pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir/arba nurodytas paramos paraiškoje. Paramos paraiškos pateikimo dieną nekilnojamasis turtas (statinys) į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise.

Pareiškėjo pateikto verslo plano veikla ir išlaidos turi būti susijusios su remiama priemonės veikla. Paramos gavėjas verslo plane nusimato, per kiek metų planuoja jį įgyvendinti. Taip pat jame  nurodoma esamos žemės ūkio valdos situacijos analizė, veiklos plėtros tikslai, etapai ir apimtys, planuojamos įgyvendinti veiklos ir jų detalizavimas, kvalifikacijos kėlimo planas, planuojami ūkinės veiklos pasiekimo rezultatai. Verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus. Jei verslo plane numatyti statybos (naujo gamybinio statinio (pastato) statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos vertės skaičiavimu.  

Parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70000 Eur per metus. Pareiškėjas turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės apibrėžimą (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme). 

Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir/arba perdirbti.

Teikiantys paraiškas pagal šios priemonės veiklos sritį užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo; apdrausti turtą (kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama); nekeis projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą); neparduos ir kitaip neperleis kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto (išskyrus biologinį turtą); tvarkys buhalterinę apskaitą Taisyklėse nustatyta tvarka; viešins paramą; užtikrins, kad, jei numatė atrankos kriterijuose, kad  ūkio grynasis pelningumas bus didesnis kaip 4 proc., grynasis pelningumas įgyvendinus verslo planą turės būti ne mažesnis kaip 4 proc. ir pan.

Paramos suma vienam paramos gavėjui  – 50000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), jei kuriamas gyvulininkystės ūkis – 60000 Eur be PVM.

Projektų atrankos vertinimas atliekamas Taisyklių nustatyta tvarka. Atrankos kriterijai:

  • kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų -suteikiama 20 balų;
  • ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų – suteikiama 15 balų;
  • pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų -suteikiama 10 balų;
  • pareiškėjas turi žemės ūkio srities aukštąjį ir/arba profesinį išsilavinimą – suteikiama 10 balų;
  • pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus: iki 30 metų suteikiama 20 balų ir nuo 30 metų iki 40 metų – suteikiama 15 balų;
  • ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 10 balų) ir kt.

Išsamiai su Taisyklėmis susipažinti galite >>> čia.