Patvirtintos „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklės

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šios priemonės įgyvendinimo taisykles patvirtino  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrė V.Baltraitienė  2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-212 (Taisyklės).  

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ prioritetai – ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą.Tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą, kompleksiniai tiksliai – inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida, aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra, klimato kaitos švelninimas.

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Pagal priemonės veiklos sritį remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai.

Paramos pagal šią priemonės veiklos sritį gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Paramos paraiškos, pateiktos fizinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos. Pareiškėjas/paramos gavėjas įgaliojimą veikti jo vardu kitam asmeniui gali suteikti tik iškilus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms. Teikiant paraišką reikalinga parengti verslo planą, kuriame įrodytų, kad per numatytą laiką jis pasieks tam tikrų rezultatų.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka Taisyklėse tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, t.y. projektas atitinka Taisyklėse nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo, paraišką teikia įvardintas tinkamu subjektas, projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veiklos srities veikla, pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų ir pan.

Parama teikiama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir/arba registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 7999 Eur. Taip pat pareiškėjas turi atitinkti mažos arba labai mažos įmonės apibrėžimą (kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme).

Paramos paraiškos pateikimo dieną nekilnojamasis turtas (statinys) į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise. Jei verslo plane numatyti statybos (naujo statinio (pastato) statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto vertės skaičiavimu. Poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais.

Pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir/arba) nurodytas paramos paraiškoje.

Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir/arba perdirbti.

Paramos suma – 15 tūkst. Eur be PVM vienam paramos gavėjui. Paramos teikimo (verslo plano įgyvendinimo) laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

Parama išmokama dalinėmis išmokomis atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas:

  • parama mokama dviem dalinėmis išmokomis, jeigu verslo planas įgyvendinamas per ne ilgesnį kaip 2 metų laikotarpį (50 proc. visos išmokos sumos paramos gavėjui mokama priėmus sprendimą skirti paramą ir 50 proc. – jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas);
  • parama mokama trimis dalinėmis išmokomis, jeigu verslo planas įgyvendinamas per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį (50 proc. visos išmokos sumos paramos gavėjui mokama priėmus sprendimą skirti paramą, 30 proc. – jeigu  ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos yra investuota ir 20 proc. -  mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas). 

Parama neteikiama pareiškėjams, kurie, dalyvaudami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, nebaigė įgyvendinti projekto ir/arba atsisakė visos arba dalies paramos.

Teikiantys paraiškas pagal šios priemonės veiklos sritį prisiima visą eilę įsipareigojimų – pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą dienos; apdrausti turtą (kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama); nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą); neparduoti ir kitaip neperleisti už paramos lėšas įgyto turto (išskyrus biologinį turtą); tvarkyti buhalterinę apskaitą Taisyklėse nustatyta tvarka; viešinti paramą; ūkio ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc. ir pan.

Pareiškėjas/paramos gavėjas verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir/arba veiklos sritis. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“).

Pateiktų projektų atrankos vertinimas atliekamas Taisyklių nustatyta tvarka. Atrankos kriterijai:

  • kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš šios veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;
  • ūkis turi mažesnį ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:      nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 20 balų;      nuo 5000 Eur iki 5999 Eur – suteikiama 15 balų;      nuo 6000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;      nuo 7000 Eur iki 7999 Eur – suteikiami 5 balai;
  • pareiškėjo amžius – pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų ir kt. kriterijai. 

Išsamiai su Taisyklėmis susipažinti galite >>> čia.